Kodex systému €L€NA III – role supervizora a pravidla pro administrátory skupiny Veolia
Vyhlášením tohoto Kodexu administrátoři zamýšlí zajistit jeden z hlavních cílů zavedení systému €L€NA III → transparentnost a rovné zacházení v procesu interních výběrových řízení skupiny Veolia Energie v ČR.

Administrátor – jeho role:
Provádí kontrolu správnosti identifikačních a kvalifikačních údajů uchazečů po jejich registraci, přičemž za správnost kontaktních údajů dle pravidel systému €L€NA III má zodpovědnost každý dodavatel sám.
Může vyloučit firmu ze systému €L€NA III při porušení podmínek nebo pravidel systému €L€NA III.
Definuje nákupčí skupiny Veolia Energie v ČR.

Nákupčí – jeho role:
Zachovávat princip nediskriminace, rovného přístupu a transparentnosti.
V případě pochybností o průběhu popř. výsledku nabídkového kola nebo aukce neprodleně informovat minimálně jednoho z administrátorů a nadřízené.
Může zrušit aukci nebo nabídkové kolo dle Podmínek účasti v systému elektronických nákupů.
Zachovávat mlčenlivost o neveřejných údajích.