Podmínky účasti v systému elektronických nákupů skupiny Veolia
Základní podmínkou pro možnost účasti v systému elektronických nákupů (dále jen EN) je vyplnění registračního formuláře. Po zaregistrování dodavatel získá přístup k informacím o vypsaných výběrových řízeních a má možnost v případě zájmu vkládat nabídky. Registrace se provádí na www.vecr-elena.cz. Odkaz je k dispozici také na internetových stránkách skupiny Veolia.

Uchazeč nebo zájemce (dále jen Dodavatel) se zavazuje, že údaje, které vyplní do registračního formuláře budou správné, pravdivé a úplné. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si kdykoli doplnění, vyjasnění, prokázání skutečností uváděných dodavatelem v EN, a to jakoukoli formou zvolenou zadavatelem, přičemž dodavatel je pod sankcí vyřazení z EN povinen ve stanovené lhůtě požadavky zadavatele splnit.

Dodavatel se zavazuje účastnit se výběrových řízení v systému EN s maximální vážností, zodpovědnosti a v souladu s pravidly poctivého obchodního styku a pravidly řádné hospodářské soutěže. V případě, že se dodavatel (uchazeč) nebude chovat v souladu s těmito pravidly, vyhrazuje si zadavatel jeho účet v systému EN zablokovat a účast v soutěži zrušit. 

Dodavatel bere na vědomí, že výběrová řízení nepodléhají režimu zákona o veřejných zakázkách a nejsou ani jinou formou výběrových řízení, předvídaných jinými právními předpisy. 

Dodavatelem může být kterýkoliv podnikatel se sídlem nebo místem podnikání na území ČR, event. zahraniční osoba, která má podnik nebo organizační složku umístěnou na území ČR. 

V případě, že zahraniční dodavatel / zahraniční osoba (ať už fyzická nebo právnická) nesplňuje výše uvedené podmínky, může se zaregistrovat do systémů Elektronických nákupů, pokud splní současně tyto podmínky:

V rámci nabídkového kola nebo na vyžádání doloží originál nebo notářsky ověřenou kopii čestného prohlášení (šablona ke stažení zde), podepsaného osobou oprávněnou za ni jednat, z něhož bude plynout jednoznačný závazek zahraniční osoby řídit se v kterékoli fázi (před a po uzavření smlouvy / závazku dle českých právních předpisů) výlučně režimem českého práva, nedojde - li k jiné dohodě. V čestném prohlášení bude rovněž uvedeno, že zahraniční osoba respektuje, že veškeré eventuální spory ze smluv / závazků budou řešeny jen u věcně příslušného soudu v Ostravě, Česká republika.  Obsahem čestného prohlášení bude dále i text, že si je zahraniční osoba vědoma toho, že v případě jakéhokoliv porušení závazku dle dvou prvních vět tohoto odstavce, může být zahraniční osoba ze systému EN v kterékoli fázi výběrového řízení okamžitě vyřazena, aniž ji vznikne jakýkoli nárok zejména na uzavření smlouvy / závazku, na jakoukoli náhradu škody aj., doloží kdykoli na výzvu Zadavatele veškeré nezbytné doklady, zejména prokazující splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, a to originály nebo notářsky ověřené kopie v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Nesplnění tohoto požadavku je vždy důvodem pro neuzavření jakékoli smlouvy / závazku a nese sebou stejné důsledky, které jsou uvedeny v poslední větě výše uvedeného odstavce.

Dodavatel je povinen zabezpečit uživatelské heslo proti zneužití třetími osobami, jinak nese plnou odpovědnost za škody, který by zadavateli z tohoto důvodu vznikly.

Dodavatel se zavazuje, že (i) po ukončení užívání systému EN se řádně odhlásí, neumožní neoprávněné připojení nebo jakýkoliv neoprávněný zásah do systému EN a nezneužije, ani neumožní žádné třetí straně zneužít tento systém.

Dodavatel je povinen uvádět v nabídkách pouze takové obchodní podmínky, které je schopen splnit, a které má v úmyslu dodržet. Po skončení termínu podávání nabídek se cenová nabídka nesmí navyšovat.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv nabídku v celém rozsahu, nebo zrušit výběrové řízení kdykoliv před uzavřením smluvního vztahu, aniž by mu vznikla jakákoliv odpovědnost vůči Dodavateli či jakýkoliv jiný závazek, zejména k náhradě jakékoliv škody.

Dodavatel nesmí být v době probíhající elektronických výběrových řízení v žádném sporu se skupinou Veolia Energie v ČR (dále také jen Veolia). 

Uchazeč (dále též Dodavatel) bere na vědomí, že v rámci výběrových řízení může administrátor skupiny Veolia vystupovat i za své dceřiné společnosti v tom smyslu, že bude supervizorem, resp. administrátorem elektronických výběrových řízeních a aukcí a s vítězným uchazečem bude uzavírat příslušné smlouvy na základě platně uzavřených mandátních smluv.
Nabídka i všechny její součástí musí být podány v jazyce českém. Veškerá jednání budou probíhat rovněž v jazyce českém.
Dodavatel tímto prohlašuje, že souhlasí s obsahem Podmínek pro účast v systému EN a zavazuje se tyto podmínky plně dodržovat.
Tyto podmínky se považují za dohodnuté elektronickým potvrzením souhlasu ze strany dodavatele při registraci.

První kalendářní rok užívání systému €L€NA III je pro každou novou firmu nebo fyzickou osobu zdarma.
V případě Vašeho zájmu dále využívat tento systém a účastnit se výběrových řízení v naší společnosti, prosím pošlete platbu ve výši 1 210,- Kč vč. DPH na náš bankovní účet č. 6606791/0100, variabilní symbol  vám bude přidělen na vyžádání a je jedinečný pro vaši firmu, po celou dobu užívání systému bude pro vaši společnost VS stejný.  Faktura pro zaplacení ročního uživatelského poplatku je zasílána každý kalendářní rok v průběhu měsíce ledna. Firmám, které obdržely fakturu k úhradě registračního poplatku a neuhradí jej do 30.11. probíhajícího kalendářního roku, bude v měsíci prosinec taková faktura, resp. platba v našem systému automaticky stornována a nebude nadále vyžadována.


Realizační tým elektronického systému €L€NA III jsou tito zaměstnanci naší skupiny:
  • Blanka Fraisová: blanka.fraisova@veolia.com
  • Tereza Horáková: tereza.horakova@veolia.com
  • Martina Teichmannová: martina.teichmannova@veolia.com
  • Zuzana Nantlová: zuzana.nantlova@veolia.com