Jak to funguje - Pravidla systému
Jak to funguje...aneb pár doplňujících informací:

Systém Elektronických nákupů €L€NA III slouží k realizaci vnitřních výběrových řízení na dodávky, práce a služby, vypisované útvarem nákupu a zásobování naší společnosti.

Účastnit ve výběrových řízeních prostřednictvím systému €L€NA III je umožněno všem uchazečům po řádné registraci a akceptaci všech Podmínek účasti v systému elektronických nákupů.

Zaregistrovat se v systému €L€NA III může každá firma pouze jako dodavatel. Je povinností každého registrovaného dodavatele dodržovat všechny podmínky účasti a definovaná pravidla, které při registraci v systému akceptoval.

Registrace je možná pro maximálně 6 kontaktních osob za každého dodavatele, a to v roli Administrátora (Company Administrator), Obchodník (Buyer) a Čtenář (Company Viewer). Role pro kontaktní osoby si přiřazuje každý dodavatel sám a každá kontaktní osoba může mít přiřazených více rolí (př.: Adminstrátor a Obchodník zároveň). Pouze při registraci je automaticky první kontaktní osobě  systémem přiřazena role administrátora a obchodníka zároveň. Každý dodavatel si při registraci zvolí své uživatelské jméno a heslo, zaregistrovat další 2 kontaktní osoby dodavatele není povinné.

Role mají v systému následující oprávnění:
  • Administrátor (Company Administrator) – administrace firmy- zadává kontaktní osoby, mění kontaktní údaje
  • Obchodník (Buyer) – podávat nabídky
  • Čtenář (Company Viewer) – může si vše pouze prohlížet
Při registraci lze automaticky načíst údaje o společnosti ze systému ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů), oficiální systém Ministerstva financí ČR.

Doporučujeme si při registraci také přiřadit kategorii nákupu, na které máte profesní oprávnění, systém vám bude automaticky posílat informaci o nových výběrových řízení v dané kategorii, pokud nebudete přímo osloveni administrátorem naší společnosti. Vstup do výběrových řízení je umožněn všem podnikatelským subjektům po řádné registraci v systému €L€NA III. 

Heslo je možno změnit pouze ze strany administrátora dodavatele registrovaného v systému, bez možnosti zásahu administrátora skupiny Veolia Energie v ČR (dále také jen Veolia). 

O všech úkonech v systému je zasílán automaticky informativní e-mail. Administrátor může nastavit jaké typy e-mailu má kontaktní osoba dodavatele dostávat.

V sekci Aktuální výběrová řízení jsou zveřejněna připravená a právě probíhající výběrová řízení (dále také jen VŘ). Po správném přihlášení se může dodavatel účastnit konkrétního výběrového řízení zasláním své nabídky, i přestože nebyl do výběrového řízení aktivně přizván ze strany zadavatele. Nabídku lze elektronicky podat či měnit pouze do předem přesně stanoveného termínu, který je pro konkrétní výběrové řízení vypsán. Po tomto termínu již není možno nabídky podat ani měnit. Elektronická nabídka může být zaslána vč. souborů, které lze elektronicky k nabídce připojit. V průběhu podávání nabídek jsou tyto nabídky včetně cen nedostupné administrátorům skupiny Veolia. Po skončení termínu podávání nabídek se cenová nabídka nesmí navyšovat. Zadavatel má právo vyřadit technicky nevyhovující nabídku nebo její variantu s uvedením důvodu, který bude zaslán na kontaktní e-maily uchazeče. V takovém případě systém znovu automaticky změní pořadí nabídek a zašle informativní e-mail všem uchazečům. Po technickém vyhodnocení bude VŘ administrátorem Veolia ukončeno anebo administrátor  rozhodne o dalším možném kole – elektronická aukce. 
V sekci Aktuální aukce jsou uchazeči zveřejněny připravené anebo právě probíhající aukce, do kterých byl uchazeč přizván. Po správném přihlášení se může dodavatel účastnit konkrétní aukce zasláním své cenové nabídky po zahájení vlastní aukce. V průběhu aukce je uchazeči zveřejněna  Nejnižší nabídka, Moje nabídka, popř. Vyvolávací cena. V průběhu aukce je barevně zvýrazněna nejnižší nabídka (zelené podbarvení).

Elektronická aukce bude ukončena k předem stanovenému datu a hodině s tím, že každá aukce může (ale nemusí) být prodloužena o 5, 10 anebo maximálně 15 minut v případě podání nabídky v posledních 5-ti minutách (dle zvoleného nastavení administrátorem Veolia každé aukce).

Slepá aukce.
Elektronická aukce může být také nastavena s ukončením tzv. Slepou aukcí. Slepá aukce je možnost ukončení elektronické aukce v posledních 5-ti minutách a spočívá v tom, že uchazeč nevidí nejnižší cenu a dává „naslepo“ nabídku. Pokud uchazeč přehodí nejnižší nabídku, je nucen čekat do konce aukce, protože až po ukončení vlastní aukce se všichni uchazeči dozví finální výsledek. POZOR: Uchazeči systém nedovolí v průběhu slepé aukce "navýšit" jeho aktuální nejnižší nabídku.

Registrace firem a vlastní účast v systému €L€NA III zpoplatňujeme užívání tohoto systému, a to částkou  ve výši 1.210,- Kč vč. DPH na 1 kalendářní rok. Pevně doufáme, že to nebude pro Vás, kteří máte skutečný zájem nabízet své služby a dodávky naší společnosti, překážkou.
První kalendářní rok užívání systému €L€NA III je pro každou novou firmu nebo fyzickou osobu zdarma.
V případě Vašeho zájmu dále využívat tento systém a účastnit se výběrových řízení v naší společnosti, prosím pošlete platbu ve výši 1 210,- Kč vč. DPH (tuzemské společnosti) na náš bankovní účet č. 6606791/0100, variabilní symbol  se zobrazuje na stránce vašeho profilu a po celou dobu užívání systému bude pro vaši společnost stejný.  

Zahraniční dodavatelé platí 1.000,- Kč, bankovní spojení pro platby ze zahraničí: IBAN (CZ 3501000000000006606791) a SWIFT (KOMBCZPPXXX) Po připsání platby na náš účet vám do 15-ti dnů vystavíme daňový doklad a zašleme na Vaši kontaktní adresu uvedenou v systému €L€NA.Realizační team Elena